14. 10. 2019  18:55 Boris
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TOXI05_6I - Toxikológia (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TOXI05_6I
Názov predmetu: Toxikológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomná previerka za 20 bodov, písomná skúška v skúšobnom období je za 80 bodov. Maximálny počet získaných bodov je 100. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Nutná podmienka pre absolvovanie predmetu je účasť na všetkých cvičeniach (max. dve absencie bude riešiť cvičiaci) a odovzdanie a prezentácia semestrálnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč získa znalosti a osvojí si terminológiu z oblasti priemyselnej toxikológie, pochopí a bude vedieť detailne popísať toxikologické účinky vybraných nebezpečných látok, bude vedieť popísať vzťah dávka -- odozva, hodnoty NOEL, LOEL, NOAEL, LOAEL, princíp ich stanovenia, získa teoretické skúsenosti ohľadne mutagénnych, teratogénnych a karcinogénnych účinkov toxických látok, bude vedieť popísať postupy a metódy stanovenia toxikologických parametrov.Získa znalosti o platnej legislatíve pri ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi, karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi a biologickými faktormi a nakladaní s toxickými látkami v zmysle novej legislatívy REACH.
 
Stručná osnova predmetu:
- História toxikológie. Toxikológia ako veda, vymedzenie a ciele toxikológie. Špecializácia a klasifikácia toxikológie. Priemyselná toxikológia. Jed, definície jedu, účinky jedov a toxicita. Klasifikácia jedov a škodlivín. Podmienky pôsobenia jedov.
- Cesta vstupu toxických látok do organizmu. Chemické faktory. Karcinogénne a mutagénne faktory. Dávka, druhy dávok a expozícia. Akútny, subakútny a chronický toxický účinok. Významnejšie špecifické účinky toxických látok.
- Karcinogény a ich účinky. Teratogény a ich účinky. Mutagény a ich účinky. Akútne testy toxicity. Subakútne testy toxicity. Chronické testy toxicity. Kumulatívne vlastnosti xenobiotík.
- Vstrebávanie, distribúcia a prenos látok cez membránu. Biotransformácia látok. Charakteristika rizika chemických látok pre človeka.
- Látky s nekarcinogénnym účinkom. Výpočet hodnoty ADI (Acceptable Daily Intake) s RfD (Reference Dose). Hodnotenie rizika látok s karcinogénnym účinkom.
- Toxické účinky prvkov a ich zlúčenín. Toxické účinky ťažkých kovov.
- Nová legislatíva REACH a GHS/CPL. Klasifikácia látok v zmysle novej legislatívy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BALOG, K. -- TUREKOVÁ, I. Priemyselná toxikológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 160 s. ISBN 80-227-2337-1.
PROUSEK, J. Rizikové vlastnosti látok, 2. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2005. 248 s. ISBN 80-227-2199-9.
BALOG, K. -- ZAPLETALOVÁ-BARTLOVÁ, I. Základy toxikologie. Ostrava : SPBI, 1998. 107 s. ISBN 80-86111-29-6.
BESEDA, I. Toxikológia. Zvolen: TU, 1997.
KENT, C. Basics of toxicology. New York: J. Wiley and sons, 1997.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 203

ABCDEFX
10,3 %29,1 %27,1 %21,7 %11,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. Lenka Blinová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: