21. 10. 2020  16:33 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TPM201_6I - Transportné a transformačné procesy v materiáloch II (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
TPM201_6I
Názov predmetu:
Transportné a transformačné procesy v materiáloch II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1. + 2., 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka hodnotená 60 bodmi. Na hodnotenie:
A je potrebné získať min. 55 bodov
B je potrebné získať min. 50 bodov
C je potrebné získať min. 45 bodov
D je potrebné získať min. 40 bodov
E je potrebné získať min. 30 bodov
kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 30 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa a rozšíri si vedomosti o fázových premenách, ktoré sa môžu realizovať v kovových systémoch. Bude vedieť predikovať vlastnosti kovových systémoch, resp. zmeny vlastností na základe realizovanej fázovej premeny. Získa informácie o vplyve fázovej premeny na charakter mikroštruktúry.
 
Stručná osnova predmetu:
Rozdelenie fázových premien
Fázy kovových sústav
Termodynamika kovových systémov
Kryštalizácia kovov
Polymorfné premeny
Martenzitická premena
Precipitácia - rozpad presýtených tuhých roztokov
Rekryštalizácia

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRIVŇÁKOVÁ, D. Teória fázových premien. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2002. 142 s. ISBN 80-227-1665-0.
KOSTORZ, G. Phase Transformations in Materials. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2001. 713 s. ISBN 3-527-30256-5.
CALLISTER, W D. Materials Science and Engineering. New York : John Wiley & Sons, 1994. 811 s. ISBN 0-471-30568-5.
HRIVŇÁKOVÁ, D. Fyzikálna metalurgia a medzné stavy materiálov: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 156 s. ISBN 80-227-1360-0.
HRIVŇÁKOVÁ, D. Fyzikálna metalurgia a medzné stavy materiálov. 1.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 100 s. ISBN 80-227-1034-2.
Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu. Praha : SNTL, 1987. 418 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a český jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 165

A
B
C
D
EFX
41,2 %
19,4 %22,4 %
10,9 %
6,1 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Mária Dománková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 8. 2019
Schválil:
prof. Ing. Mária Dománková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: