31. 10. 2020  17:45 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu UVVM01_6B - Úžitkové vlastnosti a voľba materiálov (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
UVVM01_6B
Názov predmetu: Úžitkové vlastnosti a voľba materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1., 1. + 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na absolvovanie predmetu je potrebné zúčastniť sa min. 2/3 prednášok a tiež všetkých cvičení.
V priebehu semestra študenti napíšu priebežný test, vypracujú a odovzdajú 5 zadaní zameraných na precvičenie vedomostí v oblasti úžitkových vlastností vybraných materiálov. Na záver študenti vypracujú komplexné zadanie zamerané na materiálové riešenie konkrétneho produktu, pričom zhodnotia rôzne možnosti materiálového výberu. Toto zadanie odovzdajú na záver semestra, pričom ho súčasne musia predstaviť, vysvetliť i obhájiť pred ostatnými študentami a vyučujúcim, za čo môžu získať maximálne(20 percent).
Skúška bude písomnou i ústnou formou z odprednášanej látky, za čo môžu získať maximálne 50 bodov. Pri celkovom hodnotení sa sčítajú body zo všetkých zadaní a zo skúšky, pričom na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 percent, na získanie hodnotenia B je potrebné získať najmenej 83 percent, na hodnotenie C je potrebné získať najmenej 74 percent, na hodnotenie D je potrebné získať najmenej 65 percent, na hodnotenie E je potrebné získať najmenej 56 percent. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nesplní podmienku účasti na min. 2/3 všetkých prednášok a na všetkých cvičeniach, neodovzdá niektoré zadanie, alebo v celkovom hodnotení získa menej ako 56 percent.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti a prehľad o úžitkových vlastnostiach rôznych materiálov (kovové materiály, keramické materiály, sklá, plasty, kompozity) a osvojí si pravidlá materiálového dizajnu, vzťahy medzi zložením, technológiou, štruktúrou, vlastnosťami a aplikáciami materiálov. V rámci predmetu sa nadväzuje na vedomosti získané doterajším štúdiom materiálových predmetov na bakalárskom stupni štúdia.
 
Stručná osnova predmetu:
1) Úvod, súvislosti medzi pojmami zloženie - technológia - štruktúra - vlastnosti - použitie
2) Mapy materiálových vlastností a materiálové databázy
3) Prípadové štúdie na materiálový dizajn a optimalizáciu materiálového riešenia
4) Prehľad a úžitkové vlastnosti kovov
5) Prehľad a úžitkové vlastnosti keramických materiálov
6) Prehľad a úžitkové vlastnosti skiel
7) Prehľad a úžitkové vlastnosti plastov
8) Prehľad a úžitkové vlastnosti kompozitov
9) Vývoj materiálového výskumu, biomateriály, nanomateriály, inteligentné materiály
10)Prezentácie riešení materiálového dizajnu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
COTTERILL, R. The Material World. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 593 s. ISBN 978-0-521-45147-5.
ASHBY, M. Materials Selection in Mechanical Design. Oxford: Butterworth Heinemann Elsevier, 2005. 603 s. ISBN 978-0-7506-6168-3.
ASHBY, M. -- JOHNSON, K. Materials and Design. Oxford: Butterworth Heinemann Elsevier, 2002. 336 s. ISBN 978-0-7506-5554-5.

Odporúčaná:
MORAVČÍK, R. -- HUDÁKOVÁ, M. -- HAZLINGER, M. -- MARTINKOVIČ, M. -- ČIČKA, R. Náuka o materiáloch I. Trnava : AlumniPress, 2010. 249 s. ISBN 978-80-8096-123-7.
MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. -- HUDÁKOVÁ, M. -- ČIČKA, R. -- RÍZEKOVÁ TRNKOVÁ, L. Náuka o materiáloch II.: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2009. 239 s. ISBN 978-80-8096-103-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 670

AB
C
D
E
FX
23,1 %
16,3 %
24,5 %
16,4 %
19,6 %
0,1 %
Vyučujúci:
Mgr. Ondrej Bošák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Roman Čička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 8. 2019
Schválil:
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: