23. 1. 2020  0:38 Miloš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 230203_BDP - Konštruovanie I (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 230203_BDP
Názov predmetu: Konštruovanie I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
37 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1.Účasť na cvičeniach (cvičiaci môže z vážnych dôvodov poslucháčovi ospravedlniť neúčasť na dvoch cvičeniach počas semestra)
2.Vypracované tri semestrálne práce hodnotí cvičiaci podľa kvality a včasnosti vypracovania 0-3 body, min. za všetky je 3 body. Cvičiaci navyše môže ohodnotiť aktivitu poslucháča ďalšími 5 bodmi za semester.
3. V deviatom týždni semestra študenti absolvujú test bodovým ohodnotením 0-40 bodov.
Všetky získané body za cvičenie zapíše assistent do AISu v poslednom týždni riadnej výučby Ďalšie bodové ohodnotenie môže poslucháč získať za vypracovanie individuálnych zadaní a tiež za mimoriadnu aktivitu na prednáškach - takto získané bodové hodnotenie zapisuje do AISu prednášajúci
4. V skúškovom prednášajúci vypíše za predmet skúšku písomnou formou, ktorá pozostáva z časti výpočtovej a teoretickej. Každá časť je hodnotená počtom bodov 0-50.
5. Pre známku E stačí poslucháčovi získať najmenej 60 bodov, na známku D najmenej 68 bodov, na známku C najmenej 76 bodov, na známku B najmenej 84 bodov a na známku A najmenej 92 bodov. Skúška v skúšobnom období je určená pre poslucháčov, ktorí si chcú zlepšiť bodové hodnotenie. Výsledná známka je súčtom bodov v AIS a bodov získaných na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o druhoch, vlastnostiach a použití jednotlivých prvkov strojových konštrukcií. Vychádzajúc zo základných zásad dimenzovania a medzných stavov, sa naučí tieto časti navrhovať, dimenzovať a kontrolovať.
 
Stručná osnova predmetu:
•Zásady dimenzovania a návrhu konštrukčných prvkov.
•Medzné stavy. Únavová pevnosť.
•Rozoberateľné a nerozoberateľné spoje. Pružiny.
•Návrh, kontrola a uloženie hriadeľov. Kritické otáčky.
•Valivé ložiská. Tesnenia.
•Spojky -- mechanické (nevýsuvné, výsuvné, špeciálne), elektromagnetické, hydrodynamické.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRÁL, Š. -- BOŠANSKÝ, M. Konštruovanie I.: Pracovné listy k prednáškam. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 126 s. ISBN 80-227-2082-8.
BOŠANSKÝ, M. -- GADUŠ, J. -- KOŽUCH, I. -- VEREŠ, M. Konštruovanie 1: Konštrukčné prvky. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 211 s. ISBN 978-80-227-3161-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1826

ABCDEFX
9,2 %5,7 %13,4 %15,3 %49,3 %7,1 %
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jozef Bucha, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - anglický jazyk
Ing. Pavol Tököly, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 23. 09. 2019.

Typ výstupu: