Dec 8, 2019   10:58 a.m. Marína
Academic information system

Course syllabus 53002_D - Theory and Methodology II. (FA - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53002_D
Názov predmetu: Teória a metodológia vedy II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 79

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Type of output: