20. 1. 2020  12:09 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 3_DZP_O - Dizertačná práca - O (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_DZP_O
Názov predmetu: Dizertačná práca - O
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca300 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
300 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
štátna skúška2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 30
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Dizertačný projekt V (3_DZPT5_O)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity sa udeľujú za odovzdanie dizertačnej práce a jej úspešnú obhajobu,
V 3. stupni štúdia sa predmety hodnotia výsledkom "prospel" / "neprospel".
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent dokáže samostatne vedecky pracovať, orientuje sa v problematike viazanej na tému dizertačnej práce, dokáže formulovať vedecký problém, nájsť primerané metódy jeho riešenia, je schopný konfrontovať výsledky vlastného skúmania s aktuálnym stavom poznania v danej oblasti, pozná metódy vedeckej práce v oblasti architektúry a obnovy pamiatok.

Dizertačná práca je záverečnou prácou v zmysle § 51 ods. 3 zákona. Dizertačnou prácou a jej obhajobou preukazuje doktorand schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu, alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť.

Dizertačná práca môže byť zameraná na:
- odkrytie nových príčinných súvislostí alebo zákonitostí, príspevok k systematickému pozitívnemu poznaniu nových faktov a ich vedecká syntéza
- teoretický diskurz o vybranej problematike z odboru
- analýza vybraného problému odboru, experimentálne overenie modelových riešení
- vedecká analýza, interpretácia a kontext vlastného vynikajúceho architektonického diela
 
Stručná osnova predmetu:
Dizertácia musí obsahovať nasledujúce časti:
1) analýza aktuálneho stavu poznania v danej problematike
2) charakteristika cieľov
3) podrobný opis použitých postupov a metód práce
4) dosiahnuté výsledky a ich vyhodnotenie
5) diskusia (konfrontácia výsledkov dizertačnej práce s aktuálnym stavom poznania)
6) záver (prínos práce pre rozvoj odboru)
7) zoznam použitej literatúry

Dizertačná práca nemá presiahnuť rozsah osem autorských hárkov (t.j. 160 normostrán, resp. 288 000 znakov vrátane medzier). Do počtu autorských hárkov sa nezarátajú obrázky, schémy, tabuľky, zoznam použitej literatúry a iné prílohy.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: