20. 1. 2020  15:45 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 53041_D - Interdisciplinárne aspekty architektúry (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53041_D
Názov predmetu: Interdisciplinárne aspekty architektúry
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Vybraný predmet z ponuky FA STU, ostatných fakúlt STU, resp. iných univerzít a výskumných pracovísk (v závislosti od dohody pracoviska resp. školiteľa). Nadväzujúc na jednotlivé študijné programy.
 
Stručná osnova predmetu:
Podľa charakteru vybraného predmetu z ponuky FA STU, ostatných fakúlt STU, resp. iných univerzít a výskumných pracovísk. Cieľom predmetu je skúmanie interdisciplinárnych aspektov architektúry, urbanizmu a dizajnu v kontexte konkrétnej témy dizertačnej práce
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠPAČEK, R. Veľká kniha o slušnosti.Recenzia na " Samová,Mária: Tvorba bezbariérového prostredia. Základné princípy a súvislosti.2008. Životné prostredie, s. 279.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 38

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: