19. 1. 2020  13:52 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 53021_D - Vybrané state z architektúry (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53021_D
Názov predmetu: Vybrané state z architektúry
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Analýza a osvojenie si vedeckých poznatkov z kľúčových oblastí skúmania priamo nadväzujúce na aktuálny výskum prednášajúcich.
 
Stručná osnova predmetu:
Hľbkové sondy do vybraných oblastí skúmania priamo nadväzujúce na aktuálny výskum prednášajúcich.
- Teoretické aspekty vzťahu starého a nového v architektúre
- Architektonická slušnosť a urbánna demokracia
- Prostredie, udržateľnosť, prírodné limity
- Moderná architektúra: dejiny, kontext, ochrana
- Proces techniky v architektúre
- Vybrané problémy urbanizmu
- Špecializovaný blok z architektúry, urbanizmu, obnovy architektonického dedičstva a konštrukcií v architektúre
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZERVAN, M. -- ŠPAČEK, R. Hypotéza urbánnej slušnosti. Životné prostredie, s. 173--178.
KEPPL, J. Kontexty architektúry a ekológie. ALFA, s. 20--28.
GREGOROVÁ, J. Ochrana diverzity kultúr a ich prejavov v procese kultúrne udržateľného rozvoja (aplikácia na Slovensko). In s. 9--15.
ILKOVIČ, J. Vzťah architektonického konceptu a konštrukcie (súčasť obsahu edukačného procesu na FA STU). In LAVRINČÍKOVÁ, D. Konštrukcie v súčasnej architektúre : Zborník príspevkov. 4.medzinárodná vedecká konferencia Banská Štiavnica, 17.-19.5. 2007. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2007, s. 96--105. ISBN 978-80-227-2777-8.
KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Aktuálny vývoj teórie urbanizmu a nové trendy v priestorovom plánovaní: (Recent Developments in Urban and Rural Theories and new Trends in Spatial Planning). Bratislava : FA STU- ROAD, 2000. 406 strany. ISBN 80-88999-01-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 90

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: