Dec 11, 2019   9:52 a.m. Hilda
Academic information system

Course syllabus 53031_D - Selected Chapters in Architecture II. (FA - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53031_D
Názov predmetu: Vybrané state z architektúry II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 36

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Type of output: