12. 12. 2019  14:36 Otília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_VSD1_D - Vybrané state z dizajnu I (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_VSD1_D
Názov predmetu: Vybrané state z dizajnu I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
dizajn - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
dizajn - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminár: spracovanie vybratej seminárnej témy
 
Výsledky vzdelávania:
Hĺbková analýza a osvojenie si vedeckých poznatkov z kľúčových oblastí skúmania dizajnérskej témy v kontexte na aktuálny výskum fakulty.
 
Stručná osnova predmetu:
Hľbkové sondy do vybraných oblastí skúmania priamo nadväzujúce na aktuálny výskum prednášajúcich.
- Teoretické aspekty vzťahu dizajnu a architektúry
- Dizajnérska slušnosť a tvorivosť
- Prostredie, udržateľnosť, prírodné limity a dizajn
- Moderný dizajn: dejiny, kontext, ochrana diela
- Súvislosti techniky a dizajnu
- Vybraté problémy druhov dizajnu
- Špecializovaný blok z grafického dizajnu, etike a autorstve, ergonómie v dizajne
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHLPEK, P. A Digitálne technológie v tvorbe priemyselného dizajnéra : doktorandská dizertačná práca, školiteľ P. Paliatka. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2010. 76 s.
VARGA, P. A Dizajn a materiály vo vzájomnej interakcii : doktorandská dizertačná práca, školiteľ P. Humaj. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. 111 s.
DUNCAN, A. Art Deco Furniture. The French Designers. London : Thames and Hudson, 1992. 192 s.
UECKER, W. -- HARTZ, J. Art Nouveau and Art Deco. Lamps and Candlesticks. London : Thames and Hudson, 1986. 280 s.
CHORÝ, T. -- LUKÁČ, M. Barva a design. Disertační práce. Bratislava : FA STU, 2012. 136 s.
KOTRADYOVÁ, V. Bližšie k praxi 2011... small/smart/wooden. A+D, s. 1--3. ISSN 1338-2861.
KOTRADYOVÁ, V. Design as a tool for environmental therapy. In KIERULFOVÁ, Z. -- KOTRADYOVÁ, V. -- ŽÚŽIOVÁ, Z. -- JANECOVÁ, M. Zdravé domy - zdravý interiér 2011. Healthy Houses - Healthy Interior 2011. [elektronický zdroj]: Medzinárodná konferencia 16-17.5.2011, Bratislava. Bratislava : STU FA, 2011, s. 36. ISBN 978-80-227-3497-4.
ŠPAČEK, R. Dizajn v architektúre. ALFA, s. 29--30.
PETELEN, I. -- HRONSKÝ, M. -- PETRÁNSKY, Ľ. Dizajn v architektúre/ alebo Architektonický dizajn. ALFA, s. 3--18.
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dějin designu. Praha : Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2004. 167 s. ISBN 80-86863-03-4.
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dejín dizajnu 1: od prehistórie po 2. svetovú vojnu : Príloha časopisu DE SIGN UM. Bratislava : Ministerstvo kultúry SR, 1998. 70 s.
PETRÁNSKY, Ľ. Kontext a forma- možnosti a limity semiotiky pri interpretácii dizajnu. ALFA, s. 20--26.
DANIEL, P. Materiál v dizajnérskej tvorbe. ALFA, s. 48--50.
KOŽUŠKO, P. Priemyselný dizajn v kontexte vysokoškolského vzdelávania: habilitačná práca. Habilitační práce. Bratislava : 2008. 87 s.
PETRÁNSKY, Ľ. Teória a metodológia dizajnu. Zvolen, 1994: Technická univerzita Zvolen, 1994.

Odporúčaná:
PETRÁNSKY, Ľ. -- HOLMANOVÁ, A. Dizajn a estetická kvalita mestského a vidieckeho prostredia. Design and aesthetics of urban and rural areas. Bratislava : STU FA :, 2001. 301 strany. ISBN 80-88999-07-3.
PORACKÝ, M. -- LEHOCKÝ, P. Dizajn a voľný čas\\ Vplyv dizajnu na vodné športy. Disertační práce. Bratislava : FA STU, 2011. 76 s.
JELENČÍK, B. Dizajn, účinný nástroj marketingu organizácie: dizertačná práca. Disertační práce. FA STU, 2006. 111 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 35

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. akad. soch. Peter Humaj (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: doc. akad. soch. Peter Humaj a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: