26. 1. 2020  12:48 Tamara
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_VSD2_D - Vybrané state z dizajnu II (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_VSD2_D
Názov predmetu: Vybrané state z dizajnu II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
dizajn - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
dizajn - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminár: spracovanie vybraných tém seminára
 
Výsledky vzdelávania:
Hĺbková analýza a osvojenie si vedeckých poznatkov z kľúčových oblastí skúmania dizajnérskej témy v kontexte na aktuálny výskum prednášajúcich i fakulty - pokračovanie.
 
Stručná osnova predmetu:
Hľbkové sondy do vybraných oblastí skúmania priamo nadväzujúce na aktuálny výskum prednášajúcich.
- Teoretické aspekty vzťahu dizajnu,sociálnych vied a architektúry
- Prostredie, udržateľnosť, prírodné, technické a etické limity a dizajn
- Moderný dizajn: dejiny, kultúrne kontexty
- Súvislosti techniky a dizajnu
- Vybraté problémy rôznych oblastí dizajnu
- State z grafického dizajnu, ergonómie ,etiky a autorskom práve.
- Perspektívne trendy v dizajne
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bude spresnená školiteľom na základe témy záverečnej práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 34

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. akad. soch. Peter Humaj (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: doc. akad. soch. Peter Humaj a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: