10. 12. 2019  0:21 Radúz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_IAU_U - Interdisciplinárne aspekty urbanizmu (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_IAU_U
Názov predmetu: Interdisciplinárne aspekty urbanizmu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška30 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
30 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
seminár30 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
30 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: urbanizmus - doktorandský (výberový), 1. rok
urbanizmus - doktorandský (výberový), 1. rok
urbanizmus (v anglickom jazyku) - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kredity sa udeľujú za absolvovanie prezentácie individuálneho štúdia vybraného problému a kritickej diskusie
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o aktuálnom stave poznania vedy, výskumu a praxe vo vybranej oblasti skúmania nadväzujúcej na tému dizertačnej práce.

 
Stručná osnova predmetu:
Od koncepcie po plán :
Plán ako dohoda o využití územia
Urbanistické ciele využitia územia
Etika v urbanizme a územnom plánovaní
Informatika v urbanizme a územnom plánovaní
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Aktuálny vývoj teórie urbanizmu a nové trendy v priestorovom plánovaní: (Recent Developments in Urban and Rural Theories and new Trends in Spatial Planning). Bratislava : FA STU- ROAD, 2000. 406 strany. ISBN 80-88999-01-4.
KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Návrh uplatňovania ukazovateľov intenzity využitia územia v kontexte komplexnej regulácie funkčno-priestorovej štruktúry mesta. In VITKOVÁ, Ľ. Kvantitatívne parametre urbanistických štruktúr : Zborník príspevkov. Zost. Ľ. Vitková. Bratislava: Road, 2008, s. 79--88. ISBN 978-80-88999-35-5.
KOMRSKA, J. Etika v priestorovom plánovaní. In SUPUKA, J. Krajina, človek, kultúra: Zborník abstraktov,IV.celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1999, ISBN 808885024X.
VITKOVÁ, Ľ. Ekonomická časť územno-plánovacej dokumentácie: Porovnanie súčasného stavu problematiky na Slovensku s požiadavkami uplatňovanými v podmienkach trhovej ekonomiky. In KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Aktuálny vývoj teórie urbanizmu a nové trendy v priestorovom plánovaní: (Recent Developments in Urban and Rural Theories and new Trends in Spatial Planning). Bratislava : FA STU- ROAD, 2000, s. 123--144. ISBN 80-88999-01-4.

Odporúčaná:
JOKLOVÁ, V. – BACOVÁ, A.: „ Effective housing – methodical concepts for urban and architectural housing design“, in OIKODOMOS – Innovating, Housing, Learning, pp.198 – 209, publication of the LLP project Oikodomos – a virtual campus to promote the study of dwelling in contemporary Europe, Publisher: Hogeschool voor Wetenschap en Kunst afd Sint Lucas, Ghent, ISBN 978-90-8132-382-6. 2012

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: