10. 12. 2019  8:17 Radúz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 3_VSA2_A - Vybrané state z architektúry II (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_VSA2_A
Názov predmetu: Vybrané state z architektúry II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
architektúra - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
architektúra (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity sa udeľujú za absolvovanie prezentácie individuálneho štúdia vybraného problému a kritickej diskusie. Doktorand vypracuje vlastnú kritickú analýzu na zadanú tému a prezentuje ju v rámci seminára. Prezentácia seminárnej práce a jej hodnotenie ostatnými doktorandmi v diskusii je nevyhnutnou podmienkou pre uznanie absolvovania predmetu.
 
Výsledky vzdelávania:
Doktorand má prehľad o aktuálnom stave poznania a diania v oblasti teórie architektúry, architektonickej tvorby a výsledkov výskumu dosiahnutých v oblasti architektúry, s ktorou súvisí téma jeho dizertačnej práce. Doktorand je pripravený analyzovať a kriticky reflektovať vrcholné vedecké poznatky a umelecké výkony v tejto oblasti.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet reflektuje najnovšie poznatky a výsledky výskumu v teórii architektúry, dejinách architektúry a architektonickej tvorbe. Doktorandi sú oboznámení s aktuálnymi výsledkami výskumu pedagógov a vedeckých pracovníkov na Fakulte architektúry STU, ako aj s výsledkami bádania pozvaných hostí z externého prostredia. Témy prednášok sa menia v závislosti od aktuálneho stavu poznania a zamerania prednášateľov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ZERVAN, M.- ŠPAČEK, R.: Hypotéza urbánnej slunosti. Životné prostredie, roč. 35, č.4. s.173-178. ISSN 0044-4863., KEPPL, J.: Tri desaťročia ekologického konceptu architektúry, In: Životné prostredie, roč.34, 2000, č.4 str.178-184, GREGOROVÁ, J.: Ochrana diverzity kultúr a ich prejav v procese kultúrne udržateľného rozvoja, In. Str.9-15. ILKOVIČOVÁ, Ľ.: Identita architektúry priemyslu, Bratislava, Vydavateľstvo STU 2013, 99 s. ISBN 978-80-277-4104-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 63

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: