20. 11. 2019  22:34 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_IAD_D - Interdisciplinárne aspekty dizajnu (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_IAD_D
Názov predmetu: Interdisciplinárne aspekty dizajnu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška30 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
30 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
seminár30 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
30 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - doktorandský (výberový), 1. rok
dizajn - doktorandský (výberový), 1. rok
dizajn - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentácia časti témy dizertačnej práce,ktorá má predpokladaný súvis s dizajnom.
 
Výsledky vzdelávania:
Analýza a osvojenie si vedeckých poznatkov z kľúčových oblastí skúmania priamo nadväzujúce na aktuálny výskum prednášajúcich.
Predmety z ponuky voliteľných predmetov ŠP dizajn /a ostatných voliteľných predmetov pre všetky ŠP/
Spoločenskovedné kontexty dizajnu
Ergonomické a environmentálne kontexty dizajnu
Humanizácia mikroprostredia- Body conscious design
Manažment a marketing dizajnérskeho produktu
Architektúra a dizajn
Dizajn nábytku v interiérovej tvorbe
 
Stručná osnova predmetu:
Hľbkové sondy do vybraných oblastí skúmania priamo nadväzujúce na aktuálny výskum prednášajúcich.
- Teoretické aspekty vzťahov architektúry a dizajnu
- Prostredie, udržateľnosť, prírodné limity a dizajn
- Moderný dizajn, dejiny, kontext, ochrana diela
- Procesy techniky v dizajne
- Vybrané problémy dizajnu
- Špecializovaný blok z etiky a autorstva, ergonómie v dizajne
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GREGOROVÁ, J. Ochrana diverzity kultúr a ich prejavov v procese kultúrne udržateľného rozvoja (aplikácia na Slovensko). In s. 9--15.
PAPANEK, V. Design for the Real World: Human Ecology and Social Change. Chicago: Academy Chicago Publisers, 2005. ISBN 978-0-89733-153-1.

Odporúčaná:
KEPPL, J. Kontexty architektúry a ekológie. ALFA, s. 20--28.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 28

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. akad. soch. Peter Humaj (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: