14. 12. 2019  4:15 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_DZP_U - Dizertačná práca - U (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_DZP_U
Názov predmetu: Dizertačná práca - U
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca300 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
300 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
štátna skúška2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 30
 
Odporúčaný semester/trimester: urbanizmus - doktorandský (povinný), 3. rok
urbanizmus - doktorandský (povinný), 4. rok
urbanizmus (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Dizertačný projekt V (3_DZPT5_U)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity sa udeľujú za odovzdanie dizertačnej práce a jej úspešnú obhajobu,
V 3. stupni štúdia sa predmety hodnotia výsledkom prospel_neprospel.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent dokáže samostatne vedecky pracovať, orientuje sa v problematike viazanej na tému dizertačnej práce, dokáže formulovať vedecký problém, nájsť primerané metódy jeho riešenia, je schopný konfrontovať výsledky vlastného skúmania s aktuálnym stavom poznania v danej oblasti, pozná metódy vedeckej práce v oblasti teórie a dejín architektúry a urbanizmu, ovláda najnovšie vedecké poznatky odboru viažuce sa k téme dizertačnej práce. Potvrdzuje schopnosť vedeckého diskurzu, prednesu a obhajoby vedeckej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Prezentácia výsledkov dizertačnej práce
obhajoba výsledkov dizertačnej práce na podklade posudkov oponentov
vedecká diskusia
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bude spresnená školiteľom na základe témy záverečnej práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: