9. 12. 2019  1:56 Izabela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_DZSK_U - Dizertačná skúška - U (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_DZSK_U
Názov predmetu: Dizertačná skúška - U
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca150 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
150 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
štátna skúška2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 20
 
Odporúčaný semester/trimester: urbanizmus - doktorandský (povinný), 2. rok
urbanizmus - doktorandský (povinný), 2. rok
urbanizmus (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Dizertačný projekt II (3_DZPT2_U)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity sa udeľujú za absolvovanie skúšky z predmetov, odovzdanie písomnej práce a jej úspešné obhájenie. Výsledok dizertačnej skúšky hodnotí komisia vyjadrením "prospel" alebo
"neprospel".
 
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudol vedomosti z predmetov doktorandského štúdia v ich vzťahu k téme dizertačnej práce. Absolvovaním dizertačnej skúšky preukázal schopnosti prednesu téz vedeckej práce, jej obhajoby a odborného diskurzu. Ovláda metodiku vedeckej práce a je pripravený na spracovanie dizertačnej práce podľa výsledku skúšky a odporučení komisie.
 
Stručná osnova predmetu:
Skúška z predmetov:
- Teória a metodológia vedy I, II,
- Teória tvorby I, II,
- Vybrané state z urbanizmu I, II,
- Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške – projektu dizertačnej práce
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bude spresnená školiteľom na základe témy záverečnej práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác a členovia skúšobnej komisie, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 21

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: