7. 12. 2019  2:50 Ambróz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 53441_D - Interdisciplinárne aspekty urbanizmu (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53441_D
Názov predmetu: Interdisciplinárne aspekty urbanizmu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je v nadväznosti na praktické a teoretické schopnosti a zručnosti z urbanizmu a územného plánovania 2. stupňa poukázať na interdisciplinárny charakter územného plánovania a na koordináciu a podiel jednotlivých zložiek na tvorbu územného plánu a územnoplánovacích podkladov. Pozornosť je venovaná otázkam spoločenskej participácie v územnom plánovaní.
 
Stručná osnova predmetu:
Od koncepcie po plán
Plán ako dohoda o využití územia
Urbanistické ciele využitia územia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Aktuálny vývoj teórie urbanizmu a nové trendy v priestorovom plánovaní: (Recent Developments in Urban and Rural Theories and new Trends in Spatial Planning). Bratislava : FA STU- ROAD, 2000. 406 strany. ISBN 80-88999-01-4.
KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Návrh uplatňovania ukazovateľov intenzity využitia územia v kontexte komplexnej regulácie funkčno-priestorovej štruktúry mesta. In VITKOVÁ, Ľ. Kvantitatívne parametre urbanistických štruktúr : Zborník príspevkov. Zost. Ľ. Vitková. Bratislava: Road, 2008, s. 79--88. ISBN 978-80-88999-35-5.
KOMRSKA, J. Etika v priestorovom plánovaní. In SUPUKA, J. Krajina, človek, kultúra: Zborník abstraktov,IV.celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1999, ISBN 808885024X.
KATTOŠ, K. Infraštrukturálne a technické hľadiská v priestorovom plánovaní: (Infrastructural and Technical Aspects in Spatial Planning). Bratislava : FA STU- ROAD, 2000. 452 strany. ISBN 80-88999-04-9.
VITKOVÁ, Ľ. Ekonomická časť územno-plánovacej dokumentácie: Porovnanie súčasného stavu problematiky na Slovensku s požiadavkami uplatňovanými v podmienkach trhovej ekonomiky. In KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Aktuálny vývoj teórie urbanizmu a nové trendy v priestorovom plánovaní: (Recent Developments in Urban and Rural Theories and new Trends in Spatial Planning). Bratislava : FA STU- ROAD, 2000, s. 123--144. ISBN 80-88999-01-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 25

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: