29. 1. 2020  6:12 Gašpar
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 3_IAO_O - Interdisciplinárne aspekty obnovy architektonického dedičstva (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_IAO_O
Názov predmetu: Interdisciplinárne aspekty obnovy architektonického dedičstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška30 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
30 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
seminár30 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
30 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie semestrálnej teoretickej práce na tému súvisiacej s dizertačnou prácou.
 
Výsledky vzdelávania:
Analýza a osvojenie si vedeckých poznatkov z kľúčových oblastí skúmania v architektúre, nadväzujúce na prebiehajúci výskum vybratých prednášajúcich. V každom roku bude obsah predmetu doplnený o aktuálne trendy architektonickej scény na Slovensku a v zahraničí.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky - hĺbkové sondy do vybraných oblastí skúmania priamo nadväzujúce na aktuálny výskum prednášajúcich. (dotácia 30/0)

1. Teoretické aspekty vzťahu starého a nového v architektúre
2. Architektonická slušnosť a urbánna demokracia
3. Prostredie, udržateľnosť, prírodné limity
4. Moderná architektúra: dejiny, kontext, ochrana
5. Proces techniky v architektúre
6. Vybrané problémy urbanizmu

Seminár (dotácia 0/30)

1. Vypracovanie semestrálnej teoretickej práce na tému, súvisiacu s dizertačnou prácou
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GREGOROVÁ, J. Aplikácia ekologických princípov navrhovania pri obnove pamiatok. Kultúrny kyslík, 4. s. 33--34.
GREGOROVÁ, J. Ochrana diverzity kultúr a ich prejavov v procese kultúrne udržateľného rozvoja (aplikácia na Slovensko). In s. 9--15.
ZERVAN, M. -- ŠPAČEK, R. Hypotéza urbánnej slušnosti. Životné prostredie, s. 173--178.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: