8. 8. 2020  22:51 Oskar
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_DZPT2_A - Dizertačný projekt II (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
3_DZPT2_A
Názov predmetu: Dizertačný projekt II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
100 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
100 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca100 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
100 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
10
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - doktorandský (povinný), 1. rok
architektúra - doktorandský (povinný), 2. rok
architektúra (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 1. rok
dizajn - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity sa udeľujú za absolvovanie konzultácií k téme dizertačnej práce a za preukázateľné výsledky práce na projekte dizertačnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent je schopný zhodnotiť stav súčasného poznania problematiky, na ktorú sa viaže téma dizertačnej práce, dokáže vymedziť problém a metodiku práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Systematizácia spracovávania témy dizertačnej práce od zhodnotenia stavu súčasného poznania problematiky, cez metodiku po formulovanie cieľov. Zhodnotenie súčasného stavu vedeckého poznania skúmanej problematiky s komentovaným prehľadom vedeckej literatúry. Vytýčenie cieľa a metód výskumu. Stanovenie cieľov a čiastkových cieľov skúmanej problematiky.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
literature relevant to the dissertation thesis

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci školitelia v príslušnom študijnom programe, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 74

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
22. 8. 2019
Schválil:
Ing. arch. Ján Legény, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: