11. 8. 2020  21:35 Zuzana
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_DZPT2_D - Dizertačný projekt II (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_DZPT2_D
Názov predmetu:
Dizertačný projekt II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
100 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
100 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca100 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
100 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester:
dizajn - doktorandský (povinný), 1. rok
dizajn - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity sa udeľujú za absolvovanie konzultácií k téme dizertačnej práce a za preukázateľné výsledky práce na projekte dizertačnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent je schopný zhodnotiť stav súčasného poznania problematiky, na ktorú sa viaže téma dizertačnej práce, dokáže vymedziť problém a metodiku práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Systematizácia spracovávania témy dizertačnej práce od zhodnotenia stavu súčasného poznania problematiky, cez metodiku po formulovanie cieľov. Zhodnotenie súčasného stavu vedeckého poznania skúmanej problematiky s komentovaným prehľadom vedeckej literatúry. Vytýčenie cieľa a metód výskumu. Stanovenie cieľov a čiastkových cieľov skúmanej problematiky.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
literature relevant to the dissertation thesis

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci školitelia v príslušnom študijnom programe, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 33

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
22. 8. 2019
Schválil: Ing. arch. Ján Legény, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: