18. 10. 2019  15:24 Lukáš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_DZPT3_A - Dizertačný projekt III (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_DZPT3_A
Názov predmetu: Dizertačný projekt III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia50 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
50 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca50 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
50 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - doktorandský (povinný), 2. rok
architektúra (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity sa udeľujú za absolvovanie konzultácií k téme dizertačnej práce, za spracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent je schopný stanoviť hlavný cieľ dizertačnej práce, dokáže spracovať čiastočné ciele práce, vyhodnotiť ich a na ich základe modifikovať metódu skúmania, je schopný konfrontovať dosiahnuté výsledky s aktuálnym stavom poznania v danej oblasti, je schopný spracovať projekt dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Systematické napĺňanie obsahu dizertačnej práce. Priebežné vyhodnocovanie výsledkov skúmania. Spracovávanie čiastkových cieľov skúmanej problematiky. Vyhodnotenie dosiahnutých cieľov. Konfrontácia výsledkov skúmania s aktuálnym stavom poznania. Spracovanie projektu dizertačnej práce, ktorý obsahuje súčasný stav poznatkov o danej problematike, náčrt teoretických základov jej budúceho riešenia a analýzu metodického prístupu riešenia danej problematiky.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bude spresnená školiteľom na základe témy záverečnej práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci školitelia v príslušnom študijnom programe, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 57

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: Ing. arch. Ján Legény, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: