10. 8. 2020  21:04 Vavrinec
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_DZPT4_A - Dizertačný projekt IV (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu:
3_DZPT4_A
Názov predmetu: Dizertačný projekt IV
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
150 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
150 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca
150 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
150 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
15
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra - doktorandský (povinný), 2. rok
architektúra - doktorandský (povinný), 3. rok
architektúra (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity sa udeľujú za absolvovanie konzultácií k téme dizertačnej práce a za preukázateľné výsledky práce na projekte dizertačnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná cieľ dizertačnej práce aj metódy na jeho dosiahnutie, orientuje sa v literatúre aj relevantných výskumoch a na základe nich modifikuje postupy svojho výskumu, má načrtnutý obsah dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Systematické napĺňanie obsahu dizertačnej práce. Priebežné vyhodnocovanie výsledkov skúmania. Spracovávanie čiastkových cieľov skúmanej problematiky. Vyhodnotenie dosiahnutých cieľov. Konfrontácia výsledkov skúmania s aktuálnym stavom poznania.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
lieterature related to the topic of the dissertation thesis

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci školitelia v príslušnom študijnom programe, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 53

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil:
Ing. arch. Ján Legény, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: