14. 12. 2019  0:13 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 3_VUC5_U - Vedecká a umelecká činnosť V (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_VUC5_U
Názov predmetu: Vedecká a umelecká činnosť V
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia150 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
150 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca150 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
150 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 15
 
Odporúčaný semester/trimester: urbanizmus - doktorandský (povinne voliteľný), 3. rok
urbanizmus - doktorandský (povinne voliteľný), 3. rok
urbanizmus (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity sa udeľujú za publikované výstupy v oblasti vedy a umenia.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent je schopný formulovať odborný a vedecký text, resp. vytvoriť umelecké dielo, ktoré akceptuje odborná komunita.
 
Stručná osnova predmetu:
Pravidelné zverejňovanie výsledkov skúmania prostredníctvom publikačnej činnosti a aktívnej účasti na vedeckých podujatiach. Pravidelné zverejňovanie výsledkov umeleckej činnosti prostredníctvom účasti na výstavách, súťažiach a umeleckých podujatiach.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bude spresnená školiteľom na základe témy záverečnej práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci školitelia v príslušnom študijnom programe, preto sa jednotlivo neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: Ing. arch. Ján Legény, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: