10. 12. 2019  0:19 Radúz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 53062_D - Vedecké a publikačné aktivity II. (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53062_D
Názov predmetu: Vedecké a publikačné aktivity II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 25
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 17

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ján Legény, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: Ing. arch. Ján Legény, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: