22. 11. 2019  15:52 Cecília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 53711_D - Teória tvorby dizajnu II. (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53711_D
Názov predmetu: Teória tvorby dizajnu II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 40

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Lehocký, ArtD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: doc. akad. soch. Peter Lehocký, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: