10. 8. 2020  4:21 Vavrinec
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 53073_D - Rozpracovanosť projektu DP III. (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53073_D
Názov predmetu: Rozpracovanosť projektu DP III.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 0
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Systematické napĺňanie obsahu dizertačnej práce. Priebežné vyhodnocovanie výsledkov skúmania.
 
Stručná osnova predmetu:
Systematické napĺňanie obsahu dizertačnej práce. Priebežné vyhodnocovanie výsledkov skúmania.
- Spracovávanie dielčích cieľov skúmanej problematiky
- vyhodnotenie dosiahnutých cieľov
- konfrontácia výsledkov skúmania s aktuálnym stavom poznania
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literature related to the topic of thesis

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 140

P
N
99,3 %0,7 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová-Illéšová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. mal. Jozef Haščák, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Marína Heliová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Mgr. Ľubomír Horník, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Humaj (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jaroslav Jarema, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Dagmar Kaliská, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. PaedDr. Peter Kožuško, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jarmila Lalková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Lehocký, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Viera Lichardová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Milan Lukáč (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Marian Malovaný, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ernest Nagy, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Puškár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Štefan Schneider, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Dušan Šuch, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil:
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: