13. 11. 2019  8:07 Stanislav
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 53741_D - Interdisciplinárne aspekty dizajnu (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53741_D
Názov predmetu: Interdisciplinárne aspekty dizajnu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
prezentácia časti témy dizertačnej práce
 
Výsledky vzdelávania:
Analýza a osvojenie si vedeckých poznatkov z kľúčových oblastí skúmania priamo nadväzujúce na aktuálny výskum prednášajúcich.
Predmety z ponuky voliteľných predmetov ŠP dizajn /a ostatných voliteľných predmetov pre všetky ŠP/
Spoločensko-vedné kontexty dizajnu Jelenčík
Dizajn a multimédiá Brašeň
Ergonomické a environmentálne kontexty dizajnu Hatiar
Manažment a marketing dizajnérskeho produktu Jelenčík
Architektúra a dizajn Hronský
Dizajn nábytku v interiérovej tvorbe Petelen
 
Stručná osnova predmetu:
Hľbkové sondy do vybraných oblastí skúmania priamo nadväzujúce na aktuálny výskum prednášajúcich.
- Teoretické aspekty vzťahov architektúry a dizajnu
- Dizajnérska slušnosť a kreativita
- Prostredie, udržateľnosť, prírodné limity a dizajn
- Moderný dizajn, dejiny, kontext, ochrana diela
- Procesy techniky v dizajne
- Vybrané problémy dizajnu
- Špecializovaný blok z grafického dizajnu, etiky a autorstva, ergonómie v dizajne
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZERVAN, M. -- ŠPAČEK, R. Hypotéza urbánnej slušnosti. Životné prostredie, s. 173--178.
KEPPL, J. Kontexty architektúry a ekológie. ALFA, s. 20--28.
GREGOROVÁ, J. Ochrana diverzity kultúr a ich prejavov v procese kultúrne udržateľného rozvoja (aplikácia na Slovensko). In s. 9--15.
ILKOVIČ, J. Vzťah architektonického konceptu a konštrukcie (súčasť obsahu edukačného procesu na FA STU). In LAVRINČÍKOVÁ, D. Konštrukcie v súčasnej architektúre : Zborník príspevkov. 4.medzinárodná vedecká konferencia Banská Štiavnica, 17.-19.5. 2007. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2007, s. 96--105. ISBN 978-80-227-2777-8.
KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Aktuálny vývoj teórie urbanizmu a nové trendy v priestorovom plánovaní. Bratislava: Road, 2000. 406 s. ISBN 80-88999-01-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 43

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: