4. 4. 2020  0:52 Izidor
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 53841_D - Interdisciplinárne aspekty teórie a dejín architektúry (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53841_D
Názov predmetu: Interdisciplinárne aspekty teórie a dejín architektúry
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška30 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
30 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
seminár30 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
30 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity sa udeľujú za úspešné absolvovanie prezentácie individuálneho štúdia vybraného problému a kritickej diskusie. Zároveň študent splní povinnú účasť na jednotlivých formách výučby v zmysle ustanovení študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o aktuálnom stave poznania vo vybranej oblasti skúmania nadväzujúcej na tému dizertačnej práce. Aplikuje súvislosti architektonickej tvorby a interdisciplinarity teórie a dejín architektúry na samostatne sformulovaný vedecký problém bádania.
 
Stručná osnova predmetu:
Individuálna podľa vybranej problematiky v závislosti od vyučujúceho a inštitúcie, kde sa
výučba realizuje.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRUTF, H K. Dejiny teórie architektúry. Bratislava: Pallas, 1993. 800 s.
SCHULZ, C N. Genius loci. K fenomenologii architektury. Praha : Odeon, 1994. 218 s. ISBN 8020702415.
SCHULZ, C N. Genius loci. Krajina, místo, architektura. Praha : Dokořán, 2010. 219 s. ISBN 978-80-7363-303-5.
A Green Vitruvius - Principles and Practice of Sustainable Architectural Design. London : Earthscan, 2011. 146 s. ISBN 978-1-84971-191-3.
VITRUVIUS, M P. -- OTOUPALÍK, A. Deset knih o architektuře. Praha : Baset, 2001. 438 s. ISBN 80-86223-49-3.
VITRUVIUS POLLIO, M. Deset knih o architektuře. Praha: Baset, 2001.

Odporúčaná:
časopis Architektúra a urbanizmus, priebežne

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: