4. 4. 2020  1:19 Izidor
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_IAA_A - Interdisciplinárne aspekty architektúry (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_IAA_A
Názov predmetu: Interdisciplinárne aspekty architektúry
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška30 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
30 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
seminár30 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
30 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
konzultácia30 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
30 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - doktorandský (výberový), 1. rok
architektúra - doktorandský (výberový), 1. rok
architektúra (v anglickom jazyku) - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie semestrálnej teoretickej práce na tému, súvisiacu s dizertačnou prácou
 
Výsledky vzdelávania:
Analýza a osvojenie si vedeckých poznatkov z kľúčových oblastí skúmania v architektúre, nadväzujúce na prebiehajúci výskum vybratých prednášajúcich. V každom roku bude doplnená o aktuálne problémy architektonickej scény na Slovensku.
 
Stručná osnova predmetu:
Hĺbkové sondy do vybraných oblastí skúmania priamo nadväzujúce na aktuálny výskum prednášajúcich.
Teoretické aspekty vzťahu starého a nového v architektúre
Architektonická slušnosť a urbánna demokracia
Prostredie, udržateľnosť, prírodné limity
Moderná architektúra: dejiny, kontext, ochrana
Proces techniky v architektúre
Vybrané problémy urbanizmu
Špecializovaný blok z architektúry, urbanizmu, obnovy architektonického dedičstva a konštrukcií v architektúre
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZERVAN, M. -- ŠPAČEK, R. Hypotéza urbánnej slušnosti. Životné prostredie, s. 173--178.
GREGOROVÁ, J. Ochrana diverzity kultúr a ich prejavov v procese kultúrne udržateľného rozvoja (aplikácia na Slovensko). In s. 9--15.
FIALA, A. -- GREGOR, P. -- GREGOROVÁ, J. -- HRAŠKOVÁ, N. -- HUSÁK, V. -- KATTOŠ, K. -- KVASNICOVÁ, M. -- MLYNKA, L. -- PAUČULOVÁ, Ĺ. -- PAULINY, P. -- POLOMOVÁ, B. -- URBANOVÁ, N. Prezentácia architektonického dedičstva II. Bratislava : Perfekt, 2008. 191 s. ISBN 978-80-8046-394-6.
KEPPL, J. Kontexty architektúry a ekológie. Habilitační práce. Bratislava : 2000. 184 s.
ILKOVIČ, J. Vzťah architektonického konceptu a konštrukcie. In LAVRINČÍKOVÁ, D. Konštrukcie v súčasnej architektúre. Construction in Current Architecture : Zborník abstraktov.Proceedings of Abstracts. 4.medzinárodná vedecká konferencia, Banská Štiavnica 17.-19.5.2007. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2007, s. 1. ISBN 978-80-227-2651-1.
PALLASMAA, J. Myslící ruka. Existenciální a ztělesněná moudrost v architektuře. Zlín : Archa, 2012. 159 s. ISBN 978-80-87545-09-6.
PALLASMAA, J. Oči kůže. Architektura a smysly. Zlín : Archa, 2012. 85 s. ISBN 978-80-87545-10-2.
MITÁŠOVÁ, M. Oxymorón a pleonasmus: texty kritické a projektivní teorie architektury. Praha : Zlatý řez, 2011. 259 s. ISBN 978-80-903826-3-3.
TICHÁ, J. Architektura na prahu informačního věku: texty o moderní a současné architektuře. Praha : Zlatý řez, 2001. 131 s. ISBN 809028101X.
TICHÁ, J. Architektúra na prahu informačního věku : texty o moderní a současné architektúře. Praha: Zlatý řez, 2001. 130 s.
TICHÁ, J. Architektura: tělo nebo obraz?: texty o moderní a současné architektuře III. Praha : Zlatý řez, 2009. 123 strany. ISBN 978-80-902810-0-4.
TICHÁ, J. Architektura v informačním věku: texty o moderní a současné architektuře II. Praha : Zlatý řez, 2006. 129 s. ISBN 80-902810-8-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 42

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: