21. 10. 2020  6:29 Uršuľa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_DZP_A - Dizertačná práca - A (FAD - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
3_DZP_A
Názov predmetu:
Dizertačná práca - A
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca
300 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
300 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
štátna skúška2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
30
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra - doktorandský (povinný), 3. rok
architektúra - doktorandský (povinný), 4. rok
architektúra (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Dizertačný projekt V (3_DZPT5_A)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity sa udeľujú za odovzdanie dizertačnej práce a jej úspešnú obhajobu,
V 3. stupni štúdia sa predmety hodnotia výsledkom "prospel" / "neprospel".
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent dokáže samostatne vedecky pracovať, orientuje sa v problematike viazanej na tému dizertačnej práce, dokáže formulovať vedecký problém, nájsť primerané metódy jeho riešenia, je schopný konfrontovať výsledky vlastného skúmania s aktuálnym stavom poznania v danej oblasti, pozná metódy vedeckej práce v oblasti architektúry.
 
Stručná osnova predmetu:
Prezentácia a obhajoba výsledkov dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bude spresnená školiteľom na základe témy záverečnej práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 22

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil:
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: