6. 4. 2020  5:17 Irena
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_DZSK_A - Dizertačná skúška - A (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_DZSK_A
Názov predmetu: Dizertačná skúška - A
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca150 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
150 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
štátna skúška2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 20
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - doktorandský (povinný), 2. rok
architektúra - doktorandský (povinný), 2. rok
architektúra (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Dizertačný projekt II (3_DZPT2_A)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity sa udeľujú za absolvovanie skúšky z predmetov, odovzdanie písomnej práce a jej úspešné obhájenie.
Výsledok dizertačnej skúšky hodnotí komisia vyjadrením "prospel" alebo "neprospel".
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z predmetov doktorandského štúdia, dokáže vedecky formulovať tézy a problémy v súvislosti s témou dizertačnej práce, získa vedomosti o súčasnom stave a výsledkoch vedeckého bádania v oblasti riešenej témy.
 
Stručná osnova predmetu:
Skúška z predmetov teória a metodológia vedy I, teória a metodológia vedy II, teória tvorby I, teória tvorby II, vybrané state z architektúry I, vybrané state z architektúry II, obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške – projektu dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bude spresnená školiteľom na základe témy záverečnej práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác a členovia skúšobnej komisie, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 65

PN
96,9 %3,1 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: