6. 4. 2020  4:52 Irena
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_TT1 - Teória tvorby I (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_TT1
Názov predmetu: Teória tvorby I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - doktorandský (povinný), 1. rok
architektúra - doktorandský (povinný), 1. rok
architektúra (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 1. rok
dizajn - doktorandský (povinný), 1. rok
dizajn - doktorandský (povinný), 1. rok
dizajn - doktorandský (povinný), 1. rok
urbanizmus - doktorandský (povinný), 1. rok
urbanizmus - doktorandský (povinný), 1. rok
urbanizmus (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci zimného semestra každý doktorand prezentuje 1.časť seminárnej práce na zadanú tému.
 
Výsledky vzdelávania:
Tvorba je východiskovým procesom pri vzniku architektonického, urbanistického alebo dizajnérskeho diela. Základným cieľom predmetu je poskytnúť doktorandovi prehľad o teórii tvorby obecne, o špecifikách tvorivého postupu od dimenzie predmetu a interiéru, cez architektonickú (objektovú) až po urbanistickú dimenziu a špecifikách tvorby podmienenej preferovaním určitého aspektu, napr. tvorba s preferenciou zachovania historických a kultúrnych hodnôt (tvorba v pamiatkovom prostredí).
 
Stručná osnova predmetu:
Tvorba je východiskovým procesom pri vzniku architektonického, urbanistického alebo dizajnérskeho diela. V sérii prednášok doktorand získa prehľad o teórii tvorby obecne, o špecifikách tvorivého postupu od dimenzie predmetu a interiéru, cez architektonickú (objektovú) až po urbanistickú dimenziu a špecifikách tvorby podmienenej preferovaním určitého aspektu, napr. tvorba s preferenciou zachovania historických a kultúrnych hodnôt (tvorba v pamiatkovom prostredí). Časť predmetu je venovaná aktuálne diskutovanej téme: výskum prostredníctvom tvorby. Na túto tému spracovávajú doktorandi seminárnu prácu s prihliadnutím na tému vlastnej dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VITRUVIUS POLLIO, M. Deset knih o architektuře. Praha: Miloš Uhlř - Basset, 2001. 560 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 145

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - anglický jazyk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: