9. 12. 2019  18:59 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 3_TT2 - Teória tvorby II (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_TT2
Názov predmetu: Teória tvorby II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - doktorandský (povinný), 1. rok
architektúra - doktorandský (povinný), 1. rok
architektúra (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 1. rok
dizajn - doktorandský (povinný), 1. rok
dizajn - doktorandský (povinný), 1. rok
dizajn - doktorandský (povinný), 1. rok
urbanizmus - doktorandský (povinný), 1. rok
urbanizmus - doktorandský (povinný), 1. rok
urbanizmus (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity sa udeľujú za absolvovanie prezentácie individuálnej práce a kritickej diskusie.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má prehľad o metódach architektonickej tvorby, o špecifikách tvorivého procesu pri navrhovaní architektonického diela, je schopný identifikovať tvorivé postupy, interné a externé determinanty tvorby.
 
Stručná osnova predmetu:
Autorský program. Stratégia a taktika v architektonickej tvorbe. Prospektívne teórie tvorby. Kultúrna udržateľnosť. Slušnosť a etika tvorby. Digitálna architektúra. Vymoženosti techniky a architektonická tvorba. Ochrana verzus tvorba.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SCHULZ, C N. Genius loci. K fenomenologii architektury. Praha : Odeon, 1994. 218 s. ISBN 8020702415.
MITAŠOVÁ, M. -- ZERVAN, M. Prečo diagramy ?. Projekt, s. 4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 129

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - anglický jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (cvičiaci, prednášajúci) - anglický jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, prednášajúci)
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: