7. 12. 2019  1:57 Ambróz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 51111_D - Dizertačná skúška (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 51111_D
Názov predmetu: Dizertačná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca150 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
štátna skúška2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 20
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity sa udeľujú za absolvovanie skúšky z predmetov, odovzdanie písomnej práce a jej úspešné obhájenie.
Výsledok dizertačnej skúšky hodnotí komisia vyjadrením "prospel" alebo "neprospel".
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z predmetov doktorandského štúdia, dokáže vedecky formulovať tézy a problémy v súvislosti s témou dizertačnej práce, získa vedomosti o súčasnom stave a výsledkoch vedeckého bádania v oblasti riešenej témy.
 
Stručná osnova predmetu:
Skúška z predmetov teória a metodológia vedy I, teória a metodológia vedy II, teória tvorby I, teória tvorby II, vybrané state z urbanizmu I, vybrané state z urbanizmu II, obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške – projektu dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 78

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: