18. 1. 2020  13:20 Bohdana
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 53431_D - Vybrané state z urbanizmu (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53431_D
Názov predmetu: Vybrané state z urbanizmu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Analýza a osvojenie si vrcholných vedeckých poznatkov z kľúčových oblastí vedenej disciplíny zameraných na špeciálne vybrané teoretické otázky.
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 17

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Juraj Furdík, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: