Sep 23, 2020   1:15 a.m. Zdenka
Academic information system

Course syllabus 53431_D - Selected Chapters in Urban Design (FAD - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu: 53431_D
Názov predmetu: Vybrané state z urbanizmu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Analýza a osvojenie si vrcholných vedeckých poznatkov z kľúčových oblastí vedenej disciplíny zameraných na špeciálne vybrané teoretické otázky.
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 17

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Juraj Furdík, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
22. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Type of output: