15. 12. 2019  10:57 Ivica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_VSU2_U - Vybrané state z urbanizmu II (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_VSU2_U
Názov predmetu: Vybrané state z urbanizmu II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: urbanizmus - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
urbanizmus - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
urbanizmus (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie odbornej rozpravy k písomnej práci z vybraného okruhu prednášanej problematiky vo väzbe na tému dizertačnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Analýza a osvojenie si súčasných vedeckých poznatkov z oblasti urbanizmu a územného plánovania.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na diskurz o teóriách urbanizmu, modeloch rozvoja miest a na vybrané aktuálne teoretické otázky.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bude spresnená školiteľom na základe témy záverečnej práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Paňák (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: