9. 12. 2019  10:35 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 53047_D - Konzultácie / seminár k PDP z jazyka (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53047_D
Názov predmetu: Konzultácie / seminár k PDP z jazyka
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 0
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 78

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: PhDr. Danica Brečková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
PhDr. Jana Záhorcová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: PhDr. Jana Záhorcová a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: