Jan 24, 2020   6:12 a.m. Timotej
Academic information system

Course syllabus 3_SCJ2_D - Seminár z CJ II (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_SCJ2_D
Názov predmetu: Seminár z CJ II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- Odovzdanie vypracovanej seminárnej práce - štúdie resp. článku k téme dizertačnej práce.
- Prezentácia zvolenej témy k dizertačnej práci a jej vyhodnotenie, diskusia.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si rozšíri odbornú terminológiu k téme dizertačnej práce v anglickom, nemeckom alebo vo francúzskom jazyku.
Študent si zdokonalí zručnosti v ústnom a písomnom akademickom prejave a v práci s vedeckým textom.
 
Stručná osnova predmetu:
Odborná štúdia ako seminárna práca a jej základné atribúty.
Prezentácia zvolenej témy k dizertačnej práci študenta v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: PhDr. Danica Brečková (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - francúzsky jazyk
Mgr. Juraj Mihálik (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Jana Záhorcová (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - nemecký jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: PhDr. Jana Záhorcová a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Type of output: