11. 12. 2019  9:32 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 53045_D - Seminár zo svetového jazyka I. (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53045_D
Názov predmetu: Seminár zo svetového jazyka I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 0
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Jazyk anglický:
Spracovanie cvičných jazykových zadaní zo seminárov.

Jazyk nemecký:
Štruktúrovaný životopis podľa Európskeho referenčného rámca.
Rešerš nemeckej literatúry k téme doktorskej práce.
Osnova seminárnej práce z vybranej literatúry.
 
Výsledky vzdelávania:
Rozšírenie terminológie daného odboru na základe štúdia originálnej literatúry vo zvolenom cudzom jazyku (anglický -- francúzsky -- nemecký).

Rozvíjanie jazykových zručností v ústnom a písomnom prejave na danej jazykovej úrovni.

Práca s vedeckým textom.
 
Stručná osnova predmetu:
Akademický slovník v odbornom štýle anglického jazyka.
Základné slovné kategórie a kombinácie slovných spojení, typické pre akademický jazyk.
Odborná štúdia a jej základné atribúty.

Typické jazykové javy odborného štýlu v nemčine:
Trpný rod, príčastia, infinitívne konštrukcie, tvorenie odborných termínov, vzťažné vety, konjunktív, verbálno-nominálne väzby.

Akademické a vedecké písanie:
Štruktúrovaný životopis, motivačný list, referát, handout k prezentovanej téme, opis projektu.
Vedecká rešerš, vedecký článok, anotácia, resumé, recenzia, definovanie pojmov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZÁHORCOVÁ, J. Architektur und Städtebau auf Deutsch. Bratislava: FA-ROAD, 2008. 260 s. ISBN 978-80-88999-36-2.
JURÍKOVÁ, M. Nemecko-slovenský stavebný slovník. Bratislava: Mikula, 2011. 943 s. ISBN 978-80-88814-76-4.

Odporúčaná:
Anglický jazyk: M.McCarthy,F.O´Dell: Academic Vocabulary in Use. Cambridge, 2008,
Writing in English: A Practical Handbook for Scientific and Technical Writers. Electronic version: Edited under Leonardo da Vinci Programme, European Commission 2000

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 158

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: PhDr. Danica Brečková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - anglický jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - anglický jazyk
PhDr. Jana Záhorcová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2019
Schválil: PhDr. Jana Záhorcová a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: