19. 1. 2020  16:26 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-POIT - Pokročilé informačné technológie (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-POIT
Názov predmetu: Pokročilé informačné technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach. V priebehu semestra môže študent získať 50 bodov a na skúške 50 bodov. Získanie bodov počas semestra: odovzdanie a obhájenie semestrálnych zadaní. Záverečné hodnotenie: písomná skúška + odovzdanie a obhajoba skúškového zadania.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent spozná základné pojmy a štruktúry z oblasti informačných technológií, naučí sa využívať princípy softvérového inžinierstva, zorientuje sa v problematike IoT a moderných komunikačných technológií, naučí sa vytvoriť grafické rozhranie pre riadenie mechatronických systémov formou mobilnej alebo webovej aplikácie, naučí sa zdokumentovať vytvorený softvérový produkt a zhodnotiť jeho kvalitu a využiteľnosť.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do predmetu, zavedenie pojmov, prehľad technológií a metodológií. Princípy softvérového inžinierstva v informačných technológiách.
2. Riadenie zložitých mechatronických systémov v prostredí internetu.
3. Typy prenosových ciest a komunikačných protokolov pre riadenie mechatronických systémov, perspektívne komunikačné technológie.
4. Webové a mobilné aplikácie a služby.
5. Internet vecí (IoT).
6. Štvrtá priemyselná revolúcia (Industry 4.0, smart factories).
7. Umelá inteligencia, machine learning, deep learning.
8. Cloudové technológie.
9. Tvorba projektovej dokumentácie, archivácia a verzionovanie informačných projektov, softvérová podpora pre prácu v tíme.
10. Problematika kvality, bezpečnosti a spoľahlivosti algoritmov v distribuovaných informačných systémoch.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
UPTON, E. -- HALFACREE, G. Raspberry Pi: Uživatelská příručka. Brno : Computer Press, 2013. 232 s. ISBN 978-80-251-4116-8.
MARGOLIS, M. Arduino Cookbook: Recipes to Begin, Expand, and Enhance Your Projects. Sebastopol: O´Reilly Media, 2013. 699 s. ISBN 978-1-449-31387-6.
BANZI, M. Getting Started with Arduino. USA: O'Reilly Media, 2009. 128 s. ISBN 978-0-596-15551-3.
VELTE, A T. -- VELTE, T J. -- ELSENPETER, R. Cloud computing: Praktický průvodce. Brno : Computer Press, 2011. 344 s. ISBN 978-80-251-3333-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 67

ABCDEFX
44,8 %23,9 %19,4 %9,0 %2,9 %0 %
Vyučujúci: Ing. Pavol Bisták, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Peter Ťapák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 23. 09. 2019.

Typ výstupu: