18. 2. 2020  7:47 Jaromír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-MIPS - Mikropočítačové systémy (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-MIPS
Názov predmetu: Mikropočítačové systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: aktívna účasť na všetkých cvičeniach, absolvovanie 2 zápočtových testov, odovzdanie vyriešených zadaní. Bodové hodnotenie: testy 25 bodov, referáty 25 bodov. Záverečná skúška: písomná a ústna časť 50 bodov

Študent, ktorý úspešne ukončí predmet získa:
Certifikát o absolvovaní kurzu z programovania nízkopríkonových mikroradičov MSP430 udeľovaný Európskym školiacim strediskom TEXAS INSTRUMENTS pri FEI STU v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný vyvíjať vlastné aplikácie nízkopríkonových mikropočítačových mechatronických systémov vhodných aj pre automobilový priemysel na báze mokroradičov MSP 430, oboznámi sa s moderným vývojovým prostredím Code Composer Studio s možnosťou alternatívnych prístupov k programovaniu mikropočítačových systémov v C jazyku.
 
Stručná osnova predmetu:
Architektúra moderných mikropočítačových systémov, pamäťové moduly a špeciálne registre, centrálna procesorová jednotka – CPU, systém prerušenia a resetu. Moduly generovania hodinového signálu, radiče pamäte, obvody sledovania napájacieho napätia, hardvérová násobička - HM, radič pamäte s priamym prístupom- DMA. Digitálne vstupy a výstupy – I/O, obvody časovačov a watchdog. Periférne komunikačné rozhrania: USART, UART, SCI, SPI, I2C. Analógové rozhrania, A/D a D/A prevodníky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FUCHS, P. -- LOJKO, B. Mikroradiče MSP430: MSP430F169. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 297 s. ISBN 978-80-227-3660-2.
KERNIGHAN, B W. -- RITCHIE, D M. Programovací jazyk C. Bratislava : Alfa, 1989. 249 s. ISBN 80-05-00154-1.
HEROUT, P. Učebnice jazyka C: 1. díl. České Budějovice : Kopp nakladatelství, 2008. 271 s. ISBN 978-80-7232-351-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 173

ABCDEFX
28,3 %18,5 %30,6 %11,0 %11,0 %0,6 %
Vyučujúci: Ing. Martin Baťa (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Alek Lichtman (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Dávid Mikle (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 1. 2020
Schválil: doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 20. 01. 2020.

Typ výstupu: