18. 10. 2019  22:52 Lukáš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-ELINST - Elektrické inštalácie (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-ELINST
Názov predmetu: Elektrické inštalácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie semestrálneho projektu, bodové hodnotenie teória/cvičenia = 50/50, minimálny počet z cvičení 20 b., minimálny počet z teórie 20 b., minimálny súhrnný počet bodov z teórie a cvičení daný spodnou hranicou hodnotenia E
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú poznatky o elektrických inštaláciách v rôznych druhoch objektov vrátane návrhu, montáže a prevádzky. Študenti sa naučia vypracovať projekt elektroinštalácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Dimenzovanie a istenie vedení. Elektrická prípojka. Hlavné vedenia a koncové obvody. Elektrické inštalácie v zvláštnych podmienkach a aplikáciách. Vonkajšia a vnútorná ochrana pred bleskom a prepätiami. Elektroinštalačný materiál a montážne technológie. Inštalácie oznamovacej a informačnej techniky. Elektrické inštalácie vn nad 1 kV a priemyselné elektroinštalácie. Inteligentné elektroinštalácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŠPAROVSKÝ, D. ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2013. 458 s. ISBN 978-80-8106-0588.
SEIP, G G. Electrical installations handbook. Munich : Publicis MCD Verlag, 2000. 728 s. ISBN 3-89578-061-8.

Odporúčaná:
GAŠPAROVSKÝ, D. Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie. Komplexné spracovanie problematiky elektrotechnických a telekomunikačných inštalácií v budovách: Základné dielo. Stav - marec 2011. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2011. 1250 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 90

ABCDEFX
3,3 %14,4 %41,1 %23,3 %16,7 %1,2 %
Vyučujúci: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lukáš Lipnický, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 3. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 03. 09. 2019.

Typ výstupu: