Jan 27, 2020   6:48 p.m. Bohuš
Academic information system

Course syllabus BESS05_6D - Bezpečnosť a spoľahlivosť systémov (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: BESS05_6D
Názov predmetu: Bezpečnosť a spoľahlivosť systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca - projekt
 
Výsledky vzdelávania:
Pracovné parametre a vysoký fond časového využitia výrobných zariadení vyžadujú venovať trvalú pozornosť sledovaniu technického stavu všetkých komponentov, z ktorých sa výrobný systém skladá. Metódy hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a životnosti sa preto neustále zdokonaľujú práve tak, ako systémy technickej diagnostiky. Preto cieľom predmetu je získať znalosti a zručnosti získavania prevádzkových údajov systémov, experimentálne a simulované zaťažovacie procesy a ich spracovanie do použiteľných tvarov pre uplatňovanie hypotéz spoľahlivosti systémov, charakteristiky spoľahlivosti systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
•Druhy a rozdelenie rizík. Poruchy a nežiadúce javy. Pravdepodobnosť vzniku poruchy. Identifikácia a analýza porúch. Poruchovosť a jej rozdelenie.
•Metódy analýzy poruchovosti systémov. Metódy hodnotenia spoľahlivosti.. Stanovenie zvyškovej životnosti. Vyjadrenie spoľahlivosti pre únavové porušenie. Technická životnosť systémov.
•Metódy a prostriedky na získavanie informácií o bezpečnosti technických systémov. Parametre bezpečnosti a ich využívanie pri obstarávaní strojov a zariadení.
•Prognostika bezpečnosti systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SINAY, J. Bezpečná technika, bezpečné pracoviská: atribúty prosperujúcej spoločnosti. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2011. 264 s. ISBN 978-80-553-0750-3.
PAČAIOVÁ, H. -- SINAY, J. -- GLATZ, J. Bezpečnosť a riziká technických systémov. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. ISBN 978-80-553-0180-8.
FALTÍNOVÁ, E. -- BIGOŠ, P. Spoľahlivosť technických systémov. Košice: SjF Košice, 2011. 171 s. ISBN 978-80-553-0802-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Type of output: