26. 10. 2020  9:05 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DIP201_6D - Dizertačný projekt II (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: DIP201_6D
Názov predmetu:
Dizertačný projekt II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežná kontrola riešenia
 
Výsledky vzdelávania:
Projekt musí rozšíriť základné poznatky o stave vedeckého poznania v oblasti dizertácie so zameraním na analýzu súvislostí medzi chemickým zložením, technológiou výroby, technológiou spracovania, štruktúrou a vlastnosťami technických materiálov podľa témy dizertácie. Návrh vlastného riešenia a úvodné experimenty so zameraním na tému dizertácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Vybrané state z prírodných vied, mechaniky a informatiky so zameraním na tému dizertácie.
Metodológia vedeckej práce.
Teória vedeckého experimentu.
Práca s materiálovými databázami, literárna rešerš v oblasti témy dizertácie.
Úvodné experimenty zamerané na tému dizertácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Odporúčanú literatúru vzhľadom k špecifikám predmetu nie je možné zadať.
Recommended literature cannot be inserted with respect to the subject specifics.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 61

PN
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: