26. 10. 2020  9:19 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DIP301_6D - Dizertačný projekt III - projekt dizertačnej práce (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
DIP301_6D
Názov predmetu:
Dizertačný projekt III - projekt dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
20
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežná kontrola riešenia
 
Výsledky vzdelávania:
Preukázanie schopnosti samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania.
 
Stručná osnova predmetu:
Vybrané state z prírodných vied, mechaniky a informatiky so zameraním na tému dizertácie.
Práca s literatúrou, experimenty zamerané na tému dizertácie.
Projekt musí zhromaždiť a analyzovať súčasné poznatky o stave vedeckého poznania v oblasti dizertácie a obsahovať návrh vlastného riešenia témy dizertácie.
Súčasťou dizertačnej skúšky je prezentovanie a prednesenie téz dizertačnej práce vo svetovom jazyku (spravidla anglicky).
Príprava aktívnej účasti na odbornom seminári alebo vedeckej konferencii.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Odporúčanú literatúru vzhľadom k špecifikám predmetu nie je možné zadať.
Recommended literature cannot be inserted with respect to the subject specifics.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 49

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: