26. 10. 2020  8:59 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DIP501_6D - Dizertačný projekt V (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
DIP501_6D
Názov predmetu:
Dizertačný projekt V
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
15
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežná kontrola riešenia
 
Výsledky vzdelávania:
Samostatne získavať teoretické a praktické poznatky v oblasti témy dizertačnej práce a prezentovať ich pred vedeckou komunitou v odbore materiály.
 
Stručná osnova predmetu:
Práca s literatúrou, realizácia experimentov zameraných na tému dizertácie, hodnotenie dosiahnutých výsledkov a návrhy pre ďalšie riešenie.
Písanie dizertačnej práce.
Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii alebo konferencii s medzinárodnou účasťou.
Príprava publikácie do zahraničného odborného alebo vedeckého časopisu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Odporúčanú literatúru vzhľadom k špecifikám predmetu nie je možné zadať.
Recommended literature cannot be inserted with respect to the subject specifics.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 45

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Mária Dománková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: