20. 10. 2019  17:03 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DIP506_6D - Dizertačný projekt V (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DIP506_6D
Názov predmetu: Dizertačný projekt V
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 15
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Návrh a aplikácia novej metodiky alebo návrhu riešenia na základe záverov dizertačného projektu 4.
 
Stručná osnova predmetu:
• Spracovanie dokumentácie k riešenému problému a vypracovanie používateľskej a systémovej dokumentácie k realizovanému riešeniu v rozsahu minimálne 20 strán.
• Prezentácia výsledkov na seminári pracoviska.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ROSENAU , M. Řízení projektů. Praha : Computer Press, 2000. 148 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 45

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: