26. 10. 2020  8:26 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DIP601_6D - Dizertačný projekt VI - dizertačná práca (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: DIP601_6D
Názov predmetu:
Dizertačný projekt VI - dizertačná práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
30
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežná kontrola riešenia
 
Výsledky vzdelávania:
Preukázanie schopnosti samostatnej vedeckej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Práca s literatúrou, realizácia záverečných experimentov zameraných na tému dizertácie, hodnotenie dosiahnutých výsledkov.
Písanie, dokončenie a odovzdanie dizertačnej práce. Dizertačná práca musí byť dostatočne rozsiahla aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti študenta.
Obhajoba dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Odporúčanú literatúru vzhľadom k špecifikám predmetu nie je možné zadať.
Recommended literature cannot be inserted with respect to the subject specifics.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 35

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
11. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: