21. 10. 2019  14:20 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DIP606_6D - Dizertačný projekt VI - dizertačná práca (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DIP606_6D
Názov predmetu: Dizertačný projekt VI - dizertačná práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 30
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Zhodnotiť a zovšeobecniť výsledky dosiahnuté v rámci dizertačných projektov 1 -- 5.
 
Stručná osnova predmetu:
• Vypracovanie a obhajoba dizertačnej práce s výsledkami dizertačných projektov 1 -- 5,
• zhrnutie výsledkov a stupňa splnenia cieľa,
• definovanie prínosu v teórii a v aplikácii,
• zovšeobecnenie výsledkov, možnosti aplikácie na triedu príbuzných problémov,
• zhodnotenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ROSENAU , M. Řízení projektů. Praha : Computer Press, 2000. 148 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 36

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Roman Čička, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Roman Čička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: